over SVWN
organisatie

Organisatie

SVWN is gevestigd in Utrecht en bestaat naast de directeur-bestuurder (per 15 april 2020 mr. C.N. (Claudia) Siewers) uit flexibele ondersteuning op het vlak van beleid en administratie (de werkorganisatie). De organisatie kent een Raad van Toezicht, een College van Deskundigen en een Accreditatiecommissie.

Directeur-bestuurder

Claudia Siewers

Mr. C.N. (Claudia) Siewers

Claudia Siewers is opgeleid als notaris en overgestapt naar de volkshuisvesting. Bij Woonbron was zij bestuurssecretaris en hoofd juridische zaken. Sinds 2020 is zij directeur-bestuurder bij SVWN.

Strategisch Kwaliteitscoördinator

Ramond Wondergem

W.H.R. (Raymond) Wondergem MSc RO
 
Raymond Wondergem is strategisch kwaliteitscoördinator en beoordeelt de kwaliteit van de rapporten. Hij is aanspreekpunt voor de geaccrediteerde bureaus, het College van Deskundigen en de interne beoordelaars.

Bestuurssecretaris

Yvonne Koffyberg

Y. (Yvonne) Koffyberg

Yvonne Koffyberg ondersteunt de directeur-bestuurder, faciliteert de Raad van Toezicht en draagt zorg voor een goede opvolging van de genomen besluiten. Ook is zij verantwoordelijk voor de externe communicatie en contactpersoon voor Woo-verzoeken.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op goed bestuur van SVWN en brengt expertise in op relevante strategische onderwerpen. De raad bestaat uit vijf leden (incl. voorzitter). Vier van de vijf worden benoemd op voordracht van een van de oprichters. De huidige bezetting is als volgt:

Naam

Voordracht

Start 1e termijn

Einde 1e termijn

Einde 2e termijn

ir. G.C.F.M. (Staf) Depla (voorzitter) - 03-12-2018 03-12-2022  
mw. drs. S.J.J.M (Sabine) Muijrers MMC Aedes 01-09-2019 01-09-2023
N.T. (Nathan) Stukker MSc VNG 01-11-2015 01-11-2019 01-11-2023
drs. S.J.L. (Bas) van der Velde VTW 01-01-2018 01-01-2022 01-01-2026
drs. S.G. Smit Woonbond 13-06-2022 13-06-2026

College van Deskundigen

Het College van Deskundigen adviseert de directeur van SVWN gevraagd en ongevraagd over de ontwikkeling en borging van de visitatiemethodiek en de kwaliteit van het visitatiestelsel. Het College van Deskundigen bestaat uit:

  • drs. A (Anne-Jo) Visser (voorzitter)
  • G. (Gerard) Erents RA (vice-voorzitter)
  • prof. dr. E.M. (Ellen) van Bueren
  • drs. R.P. (Paul) Zevenbergen

Accreditatiecommissie  

De Accreditatiecommissie adviseert de directeur over het – eventueel onder voorwaarden – geven van een accreditatie. De commissie voert eens per vier jaar een uitgebreid accreditatieonderzoek uit bij de visiterende bureaus. De Accreditatiecommissie bestaat uit:

  • P. (Patrick) Corstiaans (voorzitter)
  • dr. ir. W. (Willem) Buunk (lid)
  • vacature (secretaris)

Documenten

▶ Statuten van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
▶ Reglement Raad van Toezicht
▶ Reglement College van Deskundigen
▶ Rooster van aftreden College van Deskundigen (bijlage 1 bij reglement CvD)

Vraag het Claudia

Vraag versturen