Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Vacature

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is als onafhankelijke stichting opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (voorheen VROM/WWI), Aedes, de Nederlandse Woonbond, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De stichting heeft tot doel een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. De daarvoor ontwikkelde visitatiemethodiek biedt woningcorporaties de gelegenheid op een eenduidige manier maatschappelijke verantwoording af te leggen over hun prestaties. De stichting is door de minister aangewezen als onafhankelijke instantie in de zin van artikel 53a Woningwet. De Raad van Toezicht van SVWN bestaat uit vijf onafhankelijke leden. Wegens vertrek van de huidige voorzitter ontstaat dit najaar/per 1 januari 2019 een vacature voor een

                                                                                                                                   

voorzitter van de Raad van Toezicht

 

Taak en verantwoordelijkheid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de stichting en fungeert daarnaast als werkgever van, en klankbord voor de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar. Het algemene profiel van de Raad van Toezicht en een korte beschrijving van de organisatie zijn opgenomen in de bijgevoegde volledige profielschets (pdf).

De functie van voorzitter Raad van Toezicht

De beoogd voorzitter dient te beschikken over een profiel dat complementair is aan de overige leden van de Raad van Toezicht en over de capaciteiten om de rol van voorzitter te vervullen.
 
De voorzitter van de Raad van Toezicht bereidt de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de raad, ziet toe op het goed functioneren van de raad en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder, en initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de beoordeling van de directeur.

Profiel

 Voor deze functie zoeken wij een kandidaat die:

 • ruime bestuurlijke ervaring heeft, bij voorkeur opgedaan als bestuurder of toezichthouder in een publieke of maatschappelijke organisatie;
 • over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en een groot, relevant maatschappelijk en bestuurlijk netwerk beschikt, in elk geval op nationaal niveau en  bij voorkeur ook in de kring van woningcorporaties;
 • een duidelijke visie heeft op de rol van maatschappelijke organisaties, de functie van visitatie als verantwoordings- en leerinstrument daarbij en de positionering van de stichting;
 • beschikt over kennis van de volkshuisvesting en het actuele maatschappelijke krachtenveld waarbinnen woningcorporaties opereren, op zijn minst over de vaardigheid deze kennis op geëigend niveau te verwerven;
 • uitgebreide kennis heeft van (corporate) governance-vraagstukken;
 • besluit- en onderhandelingsvaardig is en over uitstekende voorzittersvaardigheden beschikt (bindend, overtuigend, tegelijk voldoende ruimte latend aan individuele leden);
 • kan optreden als gespreks- en sparringpartner van de directeur-bestuurder, zowel voor inhoudelijke thema’s als voor de ontwikkeling van de organisatie;
 • een functionele relatie met de directeur-bestuurder kan onderhouden gebaseerd op transparantie en vertrouwen, concrete feedback kan geven over gedrag en prestaties, en tegelijk gepaste afstand weet te houden;
 • voldoende tijd beschikbaar heeft om de voorzitterstaak goed te kunnen vervullen en indien nodig de stichting extern, samen met de directeur-bestuurder, te vertegenwoordigen.

In verband met de vereiste onafhankelijke positie is deze functie niet verenigbaar met een betaalde of onbetaalde functie bij één of meer van de volgende organisaties:

 • woningcorporaties;
 • geaccrediteerde bureaus;
 • oprichtende partijen van SVWN.

De volledige profielschets kan hier worden gedownload.

Reageren

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel CV) voor 21 oktober 2018 te sturen naar info@visitaties.nl, ter attentie van dr.ir. Ineke Mastenbroek, vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ineke Mastenbroek of met Jos Koffijberg, directeur-bestuurder van SVWN, telefoon 030-7210780.
 
De gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden op maandag 5 november 2018 aan het eind van de middag/begin van de avond bij SVWN in Utrecht.