Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Accreditatie

Accreditatiecriteria

Bureaus die een accreditatie willen verkrijgen c.q. hebben en willen behouden, dienen aantoonbaar te voldoen aan de door SVWN vastgestelde criteria.

Er gelden voor het verkrijgen van een accreditatie twee hoofdcriteria:

  1. Onafhankelijkheid
    Het waarnemings- en beoordelingsvermogen mag niet beïnvloed worden door een betrokkenheid of belang van het bureau en/of de visitatoren bij de corporatie. Er moet sprake zijn van objectiviteit en deze mag op geen enkele manier in discussie zijn. Het visiterend bureau en de visitatoren mogen daarom zakelijk noch persoonlijk belang hebben bij de corporatie en bij de uitkomst van het visitatierapport.

  2. Kwaliteit
    De visitatie wordt met hoge kwaliteit uitgevoerd op basis van vereiste deskundigheid en ervaring. Deze hoge kwaliteit en onderliggende deskundigheid en ervaring worden geborgd in alle elementen van accreditatie.

Beide zijn uitgewerkt naar subcriteria voor de organisatie (bureau en systeem), de mens (visitator en visitatiecommissie)’, het proces (werkwijze visitatie) en het product (rapportage).

Daarnaast is er ook een leidraad voor de samenstelling van visitatiecommissies en de competenties van visitatoren vastgesteld door SVWN.

Zowel de accreditatiecriteria als de leidraad zijn uitgebreid toegelicht in het Beoordelingskader accreditatie.

 
Accreditatiereglement

SVWN heeft in het kader van haar wettelijke taak van het aanwijzen van de ‘deskundige instanties die visitaties mogen uitvoeren' een accreditatiereglement opgesteld. In dit accreditatiereglement zijn verwoord de voorwaarden voor accreditatie, de accreditatieprocedure, de samenstelling en werkwijze van de accreditatiecommissie, de regels omtrent het onderhouden van de accreditatie en de door SVWN mogelijk te nemen maatregelen indien tijdelijk of niet meer aan de voorwaarden voor accreditatie wordt voldaan. 

Aangezien de accreditatie een wettelijke taak is, wordt SVWN voor de uitoefening van deze publieke taak ingekaderd door de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en aanverwante wet- en regelgeving. In dat kader kent SVWN een Reglement bezwaarprocedure en een Reglement klachtprocedure.