Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Methodiek

Woningcorporaties worden gevisiteerd volgens de ‘Methodiek maatschappelijke visitatie 5.0’. In de visitatiemethodiek staan centraal de maatschappelijke prestaties van de corporatie op vijf prestatievelden. Dat zijn het huisvesten van de primaire doelgroep, het huisvesten van bijzondere doelgroepen, de kwaliteit van woningen en woningbeheer, het (des-)investeren in vastgoed en de kwaliteit van wijken en buurten.

De prestaties worden beoordeeld vanuit vier perspectieven:

 • Presteren naar opgaven en ambities
  Hoe verhouden de geleverde prestaties zich tot de opgaven in het werkgebied en sluiten de eigen geformuleerde ambities voldoende op deze opgaven aan?
 • Presteren volgens belanghebbenden
  Hoe beoordelen de belanghebbenden (huurders, gemeente, zorginstellingen, etc.) de prestaties van de corporatie én hun relatie en communicatie met de corporatie?
 • Presteren naar vermogen
  Hoe verhouden de prestaties zich tot de financiële mogelijkheden van de corporatie?
 • Governance
  Is er sprake van adequate besturing en toezicht en is de externe legitimatie in orde?

In schema ziet dat er als volgt uit:

methodiek 5.0

In de handleiding Methodiek 5.0 zijn de beoordelingscriteria verder uitgeschreven en toegelicht.