over visitaties
experimenten

Experimenten

Visitatie-experiment ‘Netwerkvisitatie'

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse benaderingen en aanpakken in visitatie van volkshuisvestelijke en maatschappelijke organisatienetwerken waarin corporaties actief zijn.

In deze ontwikkelnotitie verwoorden we hoe SVWN verder wil gaan met de doorontwikkeling van netwerkvisitatie, mede als vervolg op de eerste ronde experimenten met netwerkoriëntatie in visitatie. Daarin is gebleken dat netwerkvisitatie belangrijk en kansrijk is – een pijler in het te ontwikkelen arrangement van netwerkgovernance -, maar dat nog geen sprake is van een uitgekristalliseerde visie op en aanpak en methodiek van netwerkvisitatie.

In deze notitie benoemen we waarom netwerkvisitatie actueel en relevant is, op welke aspecten ontwikkeling van netwerkvisitatie aan de orde is en hoe deze ontwikkeling zou kunnen plaatsvinden.

▶ Lees hier de ontwikkelnotitie 'doorontwikkeling netwerkvisitatie'

Visitatie-experiment ‘Rijker visiteren, voor meer impact'

We willen visitatie voortdurend verbeteren, de toegevoegde waarde van visitatie voor corporaties, belanghebbenden en samenleving waar mogelijk vergroten. Daarom start SVWN regelmatig nieuwe experimenten. Die geven corporaties de mogelijkheid om samen met visiterende bureaus nieuwe benaderingen en vormen uit te proberen. Vanaf maart 2021 starten wij een experiment Rijker visiteren waarin we de kracht en de impact van de visitatie voor corporaties, huurders en gemeenten willen vergroten. Daarvoor gaan we experimenteren met de wijze van visiteren. Nieuwsgierig geworden hoe de visitatie van jouw visitatie waardevoller kan worden? Bekijk dan hier de startnotitie.

Op 4 maart 2021 hebben wij een online bijeenkomst 'Rijker visiteren met meer impact' georganiseerd om gezamenlijk met corporaties en visiterende bureaus ideeen te verzamelen over hoe visitaties anders kunnen worden ingericht of aangepakt. Met veel plezier kijken we terug op deze vruchtbare inspiratiebijeenkomst waaraan ruim 50 mensen van corporaties en visiterende bureaus deelnamen. We hebben  gesproken over mogelijke droomexperimenten en hoe we die gezamenlijk zouden kunnen uitwerken in pilots. Lees meer hierover in het verslag en infographic van de inspiratiebijeenkomst. Daarin is wat ons betreft ook zichtbaar dat we met elkaar creatief bezig zijn geweest om visitatie rijker en nóg impactvoller te maken. We verwachten dan ook veel belangstelling van corporaties om deel te nemen aan boeiende visitatiepilots.

Vervolg

Als je als corporatie in samenwerking met een van de visiterende bureaus zover bent om een experimentvoorstel op te stellen en in te dienen bekijk dan de ‘handreiking experimentvoorstel’ en de notitie over de minimale vereisten van een eigentijdse visitatie

De bureaus over het experiment

Pentascope: gaaf visitatie experiment zoekt deelnemers!

Pentascope is op zoek naar drie woningcorporaties die mee willen bouwen aan een vernieuwende manier van visiteren: de visitatie game. In co-creatie met elkaar en het SVWN ontwerpen we een game die de corporatie met belanghebbenden kan spelen om op een toegankelijke, leuke en diepgaande manier het gesprek te voeren over de maatschappelijke prestaties van de corporatie, waarbij de uitkomst van de game het visitatierapport is! Zijn jullie op korte termijn aan de beurt voor een visitatie en lijkt het je gaaf om hieraan mee te werken? Neem dan contact op met Eef Nibbelink (eef.nibbelink@pentascope.nl / 0614125058) Joos Jacobs (joos.jacobs@pentascope.nl / 0612248350) of Germa Reivers (germa.reivers@pentascope.nl / 06 20019340)

Raeflex

Een maatschappelijke visitatie met Raeflex in de vorm van een experiment geeft mij en mijn netwerk een gedeeld en geobjectiveerd inzicht en gevoel over hoe we er werkelijk voorstaan en wat echt nodig is. Welke corporatie wil dat eigenlijk niet?

Alex Grashof (a.grashof@raeflex.nl / 06-27031507)

Ecorys

Een visitatie met Ecorys in de vorm van een experiment geeft ons meer mogelijkheden in te gaan op de achterliggende problematiek die we met ons beleid en samen met onze partners proberen op te pakken. Hierdoor wordt het voor de buitenwereld niet alleen duidelijk wat we doen, maar vooral ook waarom!

Maarten Nieland, maarten.nieland@ecorys.com / 06 50 60 29 50

Procorp

Het experiment van Procorp bestaat uit twee componenten. Allereerst biedt het experiment een aanpak op maat voor alle betrokkenen. Iedere belanghebbende krijgt een eigen terugkoppeling op maat via een interactieve omgeving. Beelden en korte filmpjes maken het mogelijk de gehele organisatie laagdrempelig op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de visitatie. Ook de mensen die niet bij de visitatie zelf betrokken zijn. Daarnaast willen we in een bijzonder experiment van 'doorlopend visiteren' onderzoeken of visiteren een continu proces van leren door verantwoorden kan worden, met periodieke toetsing bij belanghebbenden op de leer- en verbeterpunten in het maatschappelijk functioneren en presteren van de corporatie en het lokale netwerk. 

Daniel Koningen   daniel.koningen@pro-corp.nl

Voorgaande experimenten

In de periode 2017-2019 heeft SVWN ook twee experimenten uitgevoerd. In het eerste experiment verkenden we hoe de stem van huurders, gemeenten en belanghebbenden in een visitatie nog beter kan worden gehoord. Het tweede experiment richtte zich op het functioneren van het lokale woonnetwerk waarin partijen samenwerken.

▶ Lees hier het nieuwsbericht en het evaluatieverslag van beide experimenten

Experiment 1: Vernieuwing maatschappelijk gesprek

▶ Lees meer over Experiment 1: Vernieuwing maatschappelijk gesprek

Experiment 2: De kracht van het lokale woonnetwerk

▶lees meer over Experiment 2: de kracht van het lokale woonnetwerk

Vraag het Claudia

Vraag versturen