Experimenten

‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’

SVWN start het visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ waarin wordt onderzocht hoe de betrokkenheid en de rol van huurders, gemeenten en andere belanghebbenden van corporaties bij visitatie versterkt kunnen worden. Doel hiervan is de toegevoegde waarde van visitatie voor woningcorporaties en belanghebbenden te vergroten. Het experiment start dit voorjaar en wordt medio 2018 afgerond, en kan mogelijk leiden tot wijzigingen in het visitatie-instrument.

 

Begeleidingscommissie

Voor het experiment wordt een Begeleidingscommissie ingesteld met betrokken personen vanuit verschillende domeinen. De Begeleidingscommissie heeft tot taak (mede) toe te zien op het realiseren van de bedoeling van het experiment en daarbinnen:

 • de opzet van het experiment, inhoudelijk en procesmatig, te inspireren en voeden;
 • de uitkomsten van het experiment te beoordelen op potentiële toegevoegde waarde voor woningcorporaties, belanghebbenden en samenleving.

 

Gedurende het experiment (april 2017 – medio 2018) komt de commissie driemaal bijeen:

 • kort na de inspiratiebijeenkomst: experimentdesign, explicitering varianten, formulering hypothesen, monitoring (2e helft april 2017);
 • halverwege: toetsing voortgang; beoordeling eerste uitkomsten t.o.v. de bedoeling en vervolg experiment (eind 2017)
 • kort voor afronding: beoordeling uitkomsten op toegevoegde waarde (april/mei 2018).

 

De Begeleidingscommissie bestaat uit 5 personen met (kritische) betrokkenheid bij maatschappelijke visitatie woningcorporaties, met vernieuwingsoriëntatie in de sfeer van vermaatschappelijking van visitatie en met een diverse achtergrond, te weten:

 • afkomstig uit de corporatiesector, als bestuurder en/of RvC-lid;
 • (het perspectief van) belanghebbenden van corporaties vertegenwoordigend;
 • met expertise op het gebied van bestuur, maatschappelijk ondernemen/verantwoorden en/of visitatie.

Eén persoon neemt het (onafhankelijk) voorzitterschap van de Begeleidingscommissie op zich.

 

De Begeleidingscommissie bestaat uit de volgende vijf leden:

 1. Rein Hagenaars: bestuurder van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland
 2. Toos Kloppenburg: secretaris van de centrale huurdersorganisatie van woningcorporatie Alliantie
 3. Edith van Dijk: PvdA-raadslid in de gemeente Eindhoven
 4. Cees Oosterwijk: o.a. voorzitter/lid van de Raad van Commissarissen van woningcorporaties Uwoon en Woonmensen; lid van de Belanghebbendenvertegenwoordiging Amerongen van Rhenam Wonen; tevens voorzitter van de Begeleidingscommissie
 5. Imrat Verhoeven: UvA (onderzoek naar vormen van burgerinitiatief & burgerparticipatie), tevens redactiesecretaris van Beleid & Maatschappij.

Nieuwsberichten

21-11-2017: woCom en Raeflex kiezen voor 'participerend visiteren'

21-09-2017: Experiment 'Vernieuwing maatschappelijk gesprek' komt op stoom

12-07-2017: Eerste visitatie experiment gaat van start

18-04-2017: Inspiratiebijeenkomst Visitatie-experiment

Documenten

13 februari 2017 Startnotitie visitatie-experiment

5 april 2017: Impressieverslag inspiratiebijeenkomst

25 april 2017: Experimentkader

25 april 2017: handreiking experimentvoorstel