Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Experimenten


Visitatie is bij uitstek een instrument dat de lokale samenwerking van corporatie, gemeente en huurders kan versterken bij het behalen van gezamenlijke doelen op het gebied van wonen. Veel corporaties geven bovendien aan dat de mogelijkheid voor lokale belanghebbenden om zich over het functioneren van de corporatie uit te spreken een belangrijke toegevoegde waarde van visitatie is. We willen verkennen hoe we hoe deze kenmerken van visitatie verder kunnen versterken. 

Daarom is SVWN twee experimenten gestart: ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ (april 2017-medio 2018) en ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’ (april 2018 – medio 2019). Het doel van beide experimenten is de toegevoegde waarde van visitatie voor woningcorporaties en belanghebbenden te vergroten. De ervaringen kunnen leiden tot wijzigingen in het visitatie-instrument, in het bijzonder de visitatiemethodiek. Een begeleidingscommissie denkt kritisch mee.

1. ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’

SVWN heeft in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen tot het visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’. Daarin wordt onderzocht hoe de betrokkenheid en de rol van huurders, gemeenten en andere belanghebbenden van corporaties bij visitatie versterkt kunnen worden. Doel hiervan is de toegevoegde waarde van visitatie voor woningcorporaties en belanghebbenden te vergroten. Het experiment is in april 2017 gestart en wordt medio 2018 afgerond en kan leiden tot wijzigingen in het visitatie-instrument.

lees meer

2.  ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’

In het experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’ staat het gezamenlijk functioneren en presteren van het lokale woonnetwerk centraal. Corporaties en visiterende bureaus onderzoeken hoe het functioneren van lokale netwerk in de visitatie een meer prominente plaats kan krijgen. Maatschappelijke vraagstukken kunnen immers steeds vaker alleen in samenwerking succesvol worden aangepakt. Corporaties functioneren niet in een vacuüm; zij werken samen met gemeente en huurders(organisaties) - de lokale ‘volkshuisvestingsdriehoek’ - maar ook met zorgaanbieders, politie, welzijnsorganisaties, etc. Hoe kan het functioneren van de corporatie binnen het lokale woonnetwerk worden onderzocht? Of, nog een stap verder: hoe kan het gezamenlijke functioneren en presteren van het woonnetwerk (inclusief ieders bijdrage) worden onderzocht en beoordeeld? Meer informatie is te vinden in de startnotitie en in de handreiking voor een experimentvoorstel.

We nodigen corporaties die in 2018 of 2019 gevisiteerd gaan worden van harte uit om aan dit experiment deel te nemen. Op 22 mei 2018 organiseerde SVWN hiervoor een eerste inspiratiebijeenkomst, waaraan diverse corporaties en visiterende bureaus deelnamen. Lees hier het impressieverslag.

Begeleider en begeleidingscommissie

Voor meer informatie over de experimenten kunt u contact opnemen met Paul Doevendans, experimentbegeleider, paul.doevendans@visitaties.nl, tel. 06-53925189.

Voor de experimenten is daarnaast een Begeleidingscommissie ingesteld met de taak (mede) toe te zien op het realiseren van de bedoeling van het experiment en daarbinnen:

  • de opzet van het experiment, inhoudelijk en procesmatig, te inspireren en voeden;
  • de uitkomsten van het experiment te beoordelen op potentiële toegevoegde waarde voor woningcorporaties, belanghebbenden en samenleving.

Lees meer