Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Over SVWN

Visitaties bieden onafhankelijk en gezaghebbend inzicht in de prestaties van woningcorporaties en dragen daarmee bij aan de legitimatie van corporaties. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren.

De afgelopen acht jaar zijn er ruim 750 visitaties uitgevoerd bij circa 95% van alle corporaties. De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ziet toe op een juiste en onafhankelijke uitvoering. ‘Juist’ wil zeggen volgens de door SVWN opgestelde methodiek. Resultaten zijn daarmee onderling vergelijkbaar gezaghebbend geworden.

Eenduidige maatschappelijke verantwoording

SVWN is op 1 juli 2009 opgericht (en sinds 1 oktober 2009 operationeel) met als doel een geobjectiveerd en onafhankelijk stelsel van visitaties voor Woningcorporaties te ontwikkelen, te beheren en te borgen. De visitatie maakt het woningcorporaties mogelijk op een eenduidige manier verantwoording af te leggen over hun maatschappelijke prestaties.

Onze activiteiten bestaan uit:

  • Bewaken, beheren en ontwikkelen van de visitatiemethodiek
  • Accrediteren van bureaus die de visitaties uitvoeren
  • Publiceren van visitatierapporten
  • Deskundigheidsbevordering van visitatoren
  • Uitdragen van kennis omtrent visitaties bij corporaties

SVWN is opgericht door het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (nu Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Aedes Vereniging van Woningcorporaties, de Nederlandse Woonbond, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Aanwijzingsbesluit

Per 1 juli 2015 heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland aangewezen als onafhankelijke instantie zoals bedoeld in artikel 53a van de Woningwet.

Dat betekent dat SVWN sinds 1 juli 2015 is bekleed met “met openbaar gezag” en voor de uitoefening van haar publieke taak aangemerkt wordt als een bestuursorgaan (een zogenaamd b-orgaan). Die publieke taak is het aanwijzen van “deskundige instanties”: het accrediteren van bureaus die bij woningcorporaties visitaties mogen uitvoeren. De uitoefening van deze publieke taak wordt ingekaderd door de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en aanverwante wet- en regelgeving.