Nieuws

Position paper 'Visitatie nieuwe stijl'

16-10-2018

SVWN heeft een position paper ‘Visitatie nieuwe stijl’ opgesteld. Daarin schetsen we de toekomstige ontwikkelingsrichting voor visitatie. We hebben goed geluisterd naar corporaties, commissarissen, huurders, gemeenten en toezichthouders en eerste lessen getrokken uit de visitatie-experimenten. In een visitatie staat maatschappelijke waarde (public value) centraal: doet een corporatie de goede dingen,...

Lees verder

Woonpartners Midden-Holland: degelijk en professioneel met hart voor volkshuisvesting

14-10-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Ook tijdens de economische recessie is Woonpartners Midden-Holland doorgegaan met het uitvoeren van nieuwbouw en verbeterprojecten. De commissie constateert dat Woonpartners Midden-Holland er in is geslaagd de financiële positie zo te houden dat er geen "dip" in de nieuwbouw is gekomen, maar dat het toevoegen van woningen aan...

Lees verder

Essay NSOB: het ‘verantwoordingslandschap’ voor woningcorporaties

12-10-2018

Op verzoek van SVWN heeft prof. dr. Martijn van der Steen met enkele collega’s een essay geschreven waarin hij reflecteert op het instrument van maatschappelijke visitatie van woningcorporaties. Vertrekkend vanuit de kennis over ‘public value’ reikt hij een denkkader aan dat betekenis heeft voor de inrichting van het gehele bouwwerk...

Lees verder

Stichting Woningbeheer de Vooruitgang: van duurzaam beheer naar uitbreiding van de voorraad

06-10-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De Vooruitgang is een kleine corporatie waar Volendammers hard werken aan de sociale huisvesting van Volendam. De Vooruitgang heeft in het nieuwe ondernemingsplan de weg naar de ‘kanteling’ ingezet. Van het beheren van een kwalitatief hoogstaande voorraad naar, met het oog op de toename van kleine huishoudens (onder...

Lees verder

Woonstichting Gendt: corporatie op orde en belanghebbenden zijn onderdeel van het beleid

06-10-2018

Visitatieperiode 2014-2017  De visitatiecommissie heeft Woonstichting Gendt leren kennen als een professionele opererende corporatie met tevreden belanghebbenden en goede volkshuisvestelijke prestaties. Woonstichting Gendt heeft binnen haar financiële mogelijkheden en draagkracht geïnvesteerd in nieuwbouw voor diverse doelgroepen. De vraag is of Woonstichting Gendt met haar schaalgrootte kan voldoen aan de steeds...

Lees verder

Haag Wonen: Betrouwbare Haagse volkshuisvester pur sang

06-10-2018

Visitatieperiode 2014-2017  Haag Wonen is een corporatie met haar bezit volledig in de stad Den Haag. De corporatie wil een echte Haagse volkshuisvester zijn en profileert zich ook als zodanig. Een betrouwbare handelswijze en de belangen van de huurder met een kleine beurs staan bij Haag Wonen al jaren voorop....

Lees verder

De Gemeenschap: Van beheerder naar actieve sociale investeerder

29-09-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Belanghebbenden kenschetsten De Gemeenschap tot 2013 als ‘een goede beheerder’. Ondertussen wordt De Gemeenschap ondertussen geschetst als een actieve sociale investeerder, met een grote ambitie en slagkracht. Alle belanghebbenden waarderen deze omslag en De Gemeenschap als positief. Ook de visitatiecommissie is onder de indruk geraakt van de wijze...

Lees verder

Stek Wonen: gezonde, kritische en constructieve partner voor haar omgeving

22-09-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Stek is in de afgelopen vier jaar een organisatie geworden die zich nadrukkelijker tot de huurder als klant verhoudt. Met de focus op betaalbaarheid en beschikbaarheid, de introductie van klantwaarden, de investeringen in de woningvoorraad en aandacht voor de kosten van de eigen organisatie, laat Stek zien er...

Lees verder

Woonstichting Vryleve: lokaal verbonden en op zoek naar vernieuwing

20-09-2018

Visitatieperiode 2014-2017 De visitatiecommissie ziet een lokaal gewortelde, zelf bewust en soms ook wat eigenzinnige corporatie die ruim voldoende invulling geeft aan haar verantwoordelijkheden. Als uitdaging voor de toekomst ziet de commissie daarom het bewaken van een gezond evenwicht tussen het enerzijds behouden van eigenheid van de dorpen door het...

Lees verder