Woongoed Middelburg: doordacht, efficiënt en koersvast

26-02-2018

Woongoed Middelburg, visitatieperiode 2013 - 2016

De kern van Woongoed Middelburg: sobere, doelmatige huisvesting voor mensen met weinig inkomen. Een gezonde financiële huishouding is de basis. Naar het oordeel van de visitatiecommissie is Woongoed Middelburg in deze koers zeer vasthoudend, duidelijk en consequent. Belanghebbenden waarderen het dat Woongoed Middelburg deze koersvastheid weet te combineren met open staan voor andere meningen. Woongoed treedt actief naar buiten om de geluiden van belanghouders te horen bij het opstellen van nieuwe beleidsplannen. De visitatiecommissie adviseert de corporatie om samen met de huurdersorganisatie te werken aan een betere relatie.

Belanghebbenden: “Woongoed Middelburg heeft de luiken opengezet“


Woongoed Middelburg maakt een inhaalslag op onderhoud en heeft haar duurzaamheidsambities inmiddels opgeschroefd. In de ogen van de visitatiecommissie is Woongoed Middelburg een schoolvoorbeeld van doelmatigheid en zuinigheid op het gebied van bedrijfsvoering; ook heeft ze haar governance goed op orde.

 

Uit de bestuurlijke reactie:

“Bestuur en Raad van Commissarissen zijn tevreden over de scores, die nagenoeg gelijk zijn aan de vorige visitatie. Het betreft namelijk een periode met een economische crisis, het verhogen van de verhuurdersheffing en een nieuwe Woningwet. Alleen het presteren volgens belanghebbenden is gedaald van 7,5 naar 7,0. Nog steeds voldoende, maar wel een belangrijk aandachtspunt.” 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht