Paul Zevenbergen lid College van Deskundigen SVWN

15-01-2018

De Raad van Toezicht van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland heeft drs. R.P. (Paul) Zevenbergen benoemd tot lid van het College van Deskundigen van de stichting, met ingang van 1 januari 2018. Het College van Deskundigen adviseert het bestuur van SVWN over het visitatiestelsel, in het bijzonder over de ontwikkeling en borging van de visitatiemethodiek. Leden worden benoemd op grond van hun deskundigheid.

Paul Zevenbergen is sinds 2011 lid van het Dagelijks Bestuur van Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), de organisatie die verantwoordelijk is voor het stelsel van visitatie en accreditatie van opleidingen en instellingen in het hoger onderwijs. Daarnaast is hij voorzitter van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, gericht op de vakbekwaamheid van professionals in de financiële sector. Ook heeft Zevenbergen ervaring als bestuurder, toezichthouder en adviseur in zowel de publieke als de private sector. Met name in het onderwijs, de zorg, openbaar bestuur en publiek-private samenwerkingen.

“Maatschappelijke sectoren kunnen van elkaar leren als het gaat om verantwoording, toezicht en kwaliteitsborging. In mijn werk voor NVAO is ‘stakeholderinbreng’ een bijzonder aandachtspunt. Dat is ook een sterk punt in de visitatiemethodiek voor woningcorporaties. Ik denk dat hier nog meer mogelijk is, met een grotere inbreng van huurders, gemeenten en andere partners van woningcorporaties. Hun feedback is voor een corporatie heel waardevol. Wat visitatie betreft: vooral de mensen maken de methodiek. Ik denk er graag over mee hoe we dat kunnen realiseren.”

Paul Zevenbergen vervult de functie die is ontstaan door het vertrek (wegens einde termijn) van drs. ing. E. (Ed) Wieles. Vanaf de start van het College heeft Ed Wieles, in het dagelijks leven werkzaam voor de Raad voor Accreditatie, SVWN met grote kennis van zaken geadviseerd over zowel de visitatiemethodiek als de vormgeving van het stelsel van accreditatie van visiterende bureaus.


Terug naar overzicht