Mooiland: een andere strategie

20-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017

De visitatiecommissie is onder de indruk geraakt van de koerswijziging die eind 2016 zijn beslag kreeg en de wijze waarop vervolgens de organisatie en haar organen de gewenste transitie in gingen. Die koerswijziging hield in dat Mooiland een volwaardige woningcorporatie wil zijn in Noordoost-Brabant: herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar voor huurders en samenwerkingspartners. Naast dit centrale thema is het andere daaraan gekoppelde thema dat afscheid genomen gaat worden van het overige woningbezit in Nederland. Dat houdt de verkoop in van ca. 8.000 woningen. De manier waarop dat proces vorm en inhoud kreeg, verdient grote waardering. Mooiland benadrukte continu haar verantwoordelijkheid voor bewoners, stakeholders en kwaliteit van het vastgoed waar afscheid van genomen gaat worden.

 

 

Over de belanghebbenden
Alhoewel de tevredenheid over de invloed op het beleid door de grootte van het werkgebied van Mooiland een lastig onderwerp zou kunnen zijn, wordt dit door de meeste belanghebbenden niet zo ervaren. De tevredenheid wordt over het algemeen met een ruime voldoende beoordeeld. Mooiland biedt veel transparantie en maakt op veel plekken (maar in ieder geval in het kerngebied) prestatieafspraken. De aanbevelingen vanuit de gemeenten liggen nog vooral op gebied van versnellen, van het goed houden van de bestuurlijke contacten, het oog houden voor de problematiek van de vele kleine kernen in de regio, het tonen van meer lef en ruimte voor innovatie ten aanzien van zowel duurzaamheid als inspelen op de vraag van verschillende doelgroepen.

  

Uit de bestuurlijke reactie
‘Goed op weg’ is de titel van de bestuurlijke reactie. Met de positieve beoordeling van de visitatiecommissie zijn we heel blij. Ten opzichte van het vorige visitatierapport waarin we gemiddeld met een 6,3 werden beoordeeld, hebben we een forse stap vooruit gezet. We zien dit als een groot compliment voor Mooiland en in het bijzonder voor al onze medewerkers die de afgelopen jaren hard hebben gewerkt om dit resultaat te bereiken. Uiteraard zijn er nog mogelijkheden om verder te verbeteren, maar dit visitatierapport bevestigt het gevoel dat we op de goede weg zitten. We hopen dat het rapport daarmee voor ons allemaal, medewerkers en partners, een stimulans vormt om met niet aflatende inzet en enthousiasme de volgende stappen te zetten op weg naar het verder invullen van onze missie: Wij geven thuis.

 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/stichting-mooiland-grave 

Lees hier het bericht van Mooiland over de visitatie: https://www.mooiland.nl/nc/actueel/actueel-nieuws/nieuwsbericht/maatschappelijke-prestaties-mooiland-sterk-verbeterd/ 

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht