Arcade Mensen en Wonen: Een daadkrachtige en ontwikkelende corporatie: bouwproductie als speerpunt

09-08-2018

Visitatieperiode 2014-2017

Arcade is een ambitieuze en zelfbewuste corporatie en de grootste verhuurder binnen de gemeente Westland, maar zij heeft tevens bezit in de gemeente Den Haag. Arcade is een ontwikkelende corporatie, die onder de economische crisis en de lage rentestanden een versnelling heeft ingezet ten aanzien van het realiseren van nieuwbouwwoningen.

Arcade heeft haar eerste maatschappelijke visitatie laten uitvoeren. De visitatiecommissie heeft een beeld gekregen van een corporatie die stevig aan de weg timmert voor wat betreft bouwproductie en alert is op kansen en die ook pakt.

 

Over de belanghebbenden:
De verbetering van de samenwerking met de belanghebbenden is een onderwerp waar Arcade de afgelopen jaren op heeft ingezet. De belanghebbenden zijn over het algemeen positief over de maatschappelijke prestaties van Arcade. Zij zien dat Arcade zich inzet voor de primaire doelgroep en wil investeren in nieuwbouwwoningen. Arcade zou wel de samenwerking met de belanghebbenden en de betrokkenheid voor belanghebbenden op beleid kunnen intensiveren.

 

Uit de bestuurlijke reactie:
De komende periode gaan we aan de slag om invulling te geven aan de door de visitatiecommissie benoemde verbeterpunten. Sterker nog, het eerste initiatief is een feit. Onlangs zijn we samen met Huurdersvereniging Westland een traject gestart om te komen tot andere en vernieuwende vormen van huurdersparticipatie.

Naast de aanbevelingen van de visitatiecommissie, zijn in het rapport verbeterpunten en ‘boodschappen’ van onze belanghebbenden opgenomen. Ook hier gaan we gericht mee aan de slag. In gesprekken die we de komende maanden met onze belanghebbenden voeren staan we hier nadrukkelijk bij stil. Op basis daarvan komen we tot concrete (gezamenlijke) acties.

 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/stichting-arcade-mensen-en-wonen-naaldwijk 

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht