3B wonen: passend en dichtbij; lokaal verankerd en goed presterend

09-04-2018

Visitatieperiode 2013 - 2016

De visitatiecommissie heeft 3B Wonen leren kennen als een professionele en efficiënte corporatie, tevreden belanghebbenden en goede volkshuisvestelijke prestaties. De Kernwaarden ‘betrokken, betrouwbaar en dichtbij’ zijn bepalend voor het handelen van 3B Wonen en herkenbaar voor de belanghebbenden. De feitelijke prestaties verdienen meer maatschappelijke legitimatie. Het vroegtijdig en meer op strategisch niveau betrekken van belanghebbenden kan mogelijk al veel ondervangen. 

Belanghebbenden:
De relatie met belanghebbenden is over het algemeen goed en de communicatie verloopt via korte lijnen en dat wordt gewaardeerd. Toch wordt 3B Wonen de laatste jaren als wat zakelijker ervaren. Communicatie kan bijvoorbeeld soms in een andere vorm of tijdiger. 3B Wonen mag ook meer uiten wat zij betekent en presteert in de lokale samenleving.

Uit de bestuurlijke reactie:
Maatschappelijk verankerd zijn in de gemeente waar wij actief zijn, is in onze ogen een essentiële strategische doelstelling van onze organisatie. De commissie is van mening dat de in het rapport genoemde verbeterpunten tot een nog betere samenwerking met belanghouders zullen leiden. Een advies dat wij ter harte zullen nemen!

Lees hier het visitatierapport en de bestuurlijke reactie van 3B Wonen en het nieuwsbericht van 3B Wonen.

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht