Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Visitatiestelsel

Het visitatiesysteem is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Aedes, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), de Nederlandse Woningbond, het Ministerie van Volkshuisvesting, Wijken en Integratie (nu Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In 2009 richtten zij de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) op. De taak was om een extern, onafhankelijk, onpartijdig en gezaghebbend visitatiesysteem te ontwikkelen. Het visitatiesysteem heeft sindsdien steeds stevigere vormen aangenomen.

SVWN is als onafhankelijke instantie verantwoordelijk voor het beoordelingssysteem als geheel en houdt toezicht op de kwaliteit en onafhankelijke prestaties van visitaties.

SVWN ontwikkelt en beheert de visitatiemethode (Methodiek 5.0) die inzicht geeft in hoe corporaties maatschappelijk presteren, vergeleken met de opgaven op het werkterrein en de financiële mogelijkheden. De prestaties worden beoordeeld door de visitatiecommissie van een geaccrediteerd bureau, maar huurders, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen ook hun mening geven. Daarnaast beoordeelt de visitatiecommissie de governance: de besturing, het (interne) toezicht en de (externe) legitimatie van een onderneming.

Er zijn momenteel 5 bureaus die een accreditatie van SVWN hebben gekregen om visitaties te mogen uitvoeren. Deze bureaus moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de accreditatieregels en worden jaarlijks geactualiseerd met een evaluatie en om de vier jaar door middel van een uitgebreide accreditatieprocedure.

SVWN bewaakt de correcte en uniforme toepassing van de methodiek. Dit gebeurt onder meer door de (steekproefsgewijze) beoordeling van visitatierapporten.

Daarnaast organiseert SVWN twee keer per jaar masterclasses voor de visitatoren van de geaccrediteerde bureaus.

De stichting publiceert alle visitatierapporten op haar website en verspreidt kennis over visitaties via informatiebijeenkomsten voor huurdersorganisaties, deelname aan bijeenkomsten voor corporaties en gemeenten en een digitale nieuwsbrief.