Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Visitatiestelsel

Het visitatiestelsel is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Aedes, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW), de Nederlandse Woonbond, het Ministerie van Wonen, Wijken en Integratie (nu Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij richtten in 2009 de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) op. Deze kreeg als taak een extern, onafhankelijk, onpartijdig en gezaghebbend visitatiestelsel te ontwikkelen. Het visitatiestelsel heeft sindsdien steeds vastere vormen aangenomen.

SVWN is, als onafhankelijke instantie, verantwoordelijk voor het visitatiestelsel als geheel en ziet toe op de kwaliteit en de onafhankelijke uitvoering van visitaties.

SVWN ontwikkelt en beheert de visitatiemethodiek (Methodiek 5.0) die inzicht geeft in hoe corporaties maatschappelijk presteren, afgezet tegen de opgaven in het werkgebied en de financiële mogelijkheden. De prestaties worden beoordeeld door de visitatiecommissie van een geaccrediteerd bureau, maar ook huurders, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen hierover hun mening geven. Daarnaast beoordeelt de visitatiecommissie de governance: de besturing, het (intern) toezicht en de (externe) legitimatie van een corporatie.

Er zijn op dit moment 5 bureaus die een accreditatie hebben verkregen van SVWN om visitaties te mogen uitvoeren. Deze bureaus dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het accreditatiereglement en worden daar jaarlijks door een evaluatiegesprek en vierjaarlijks door middel van een uitgebreide accreditatieprocedure op getoetst.

SVWN bewaakt een correcte en uniforme toepassing van de methodiek. Dit gebeurt onder meer door het (steekproefsgewijs) beoordelen van visitatierapporten.

Daarnaast organiseert SVWN twee maal per jaar masterclasses voor de visitatoren van de geaccrediteerde bureaus.

De stichting publiceert alle visitatierapporten op haar website en draagt de kennis over visitaties uit via voorlichtingsbijeenkomsten voor huurdersorganisaties, deelname aan bijeenkomsten voor corporaties en gemeenten en een digitale nieuwsbrief.