'Vernieuwing maatschappelijk gesprek'

SVWN heeft in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen tot het visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’. Daarin wordt onderzocht hoe de betrokkenheid en de rol van huurders, gemeenten en andere belanghebbenden van corporaties bij visitatie versterkt kunnen worden. Doel hiervan is de toegevoegde waarde van visitatie voor woningcorporaties en belanghebbenden te vergroten. Het experiment is in april 2017 gestart en wordt medio 2018 afgerond en kan leiden tot wijzigingen in het visitatie-instrument. Inmiddels zijn de volgende partijen aan de slag met een experimentele visitatie of hebben die inmiddels afgerond:

Naam experiment Corporatie Visiterend bureau
Doen wat écht nodig is Zayaz (Den Bosch) Pentascope
Doen wat écht nodig is Tiwos (Tilburg) Pentascope
Maatschappelijk gesprek Woningstichting Leusden Cognitum
Meer gesprek en minder (dubbel) werk   Woningstichting Valburg Pentascope
Meer gesprek en minder (dubbel) werk Tablis Wonen Pentascope
Meer gesprek en minder (dubbel) werk Beter Wonen (IJsselmuiden) Pentascope
Participerend visiteren woCom (Someren) Raeflex

Nog enkele andere corporaties verwachten binnenkort deel te nemen aan dit experiment.

In de lokale visitaties worden verschillende accenten gezet, waaronder:

  1. bijzondere aandacht voor de leefwereld van bewoners en belanghebbenden en voor de diversiteit aan belanghebbenden (niet alleen hun officiële vertegenwoordigers)
  2. beoordeling van de kracht van het lokale woonnetwerk (vanuit het perspectief van samen gerealiseerde maatschappelijke waarde), naast een beoordeling van alleen de corporatie
  3. meer aansluiten bij de cyclus van lokale prestatieafspraken
  4. verdieping van het maatschappelijke gesprek door het vooraf benoemen van thema’s en kwesties (door corporatie én belanghebbenden) die er lokaal echt toe doen
  5. visitatie meer organiseren als participatief proces dan als momentopname
  6. een groter rol en meer ‘eigenaarschap’ voor belanghouders en belanghebbenden in het visitatieproces, bijvoorbeeld met een ‘maatschappelijke reactie’ op het visitatieproces
  7. meer toekomstgericht door met belanghebbenden ook de verwachtingen voor de komende vier jaar te bespreken
  8. waar mogelijk en zinvol wordt ook geprobeerd met minder werk en kosten een volwaardige visitatie uit te voeren, door gebruik te maken van beschikbare beoordelingen, het voorkomen van doublures en door afstemming met o.a. onderzoek van de Aw
  9. nieuwe elementen beproeven, zoals ‘peer review’.

Waar mogelijk en zinvol wordt ook geprobeerd met minder werk en kosten een volwaardige visitatie uit te voeren, door gebruik te maken van beschikbare beoordelingen van en het voorkomen van doublures met de beoordelingen van WSW en Aw en door het beperken van onderzoek.

Documenten

13 februari 2017: Startnotitie visitatie-experiment maatschappelijk gesprek

5 april 2017: Impressieverslag inspiratiebijeenkomst

25 april 2017: Experimentkader

25 april 2017: handreiking experimentvoorstel