Nieuws

Woonstichting De Marken: betrokken en verankerd in de samenleving

07-05-2018

Visitatieperiode 2013-2016 De commissie vindt dat De Marken een efficiënt werkende, financieel gezonde en beleidsrobuuste corporatie is, verankerd in de samenleving met een duidelijke regionale volkshuisvestelijke opgave. De visitatiecommissie is onder de indruk van de professionaliteit van De Marken – mede met het oog op de grootte van de organisatie...

Lees verder

Governance bij Aw en in de visitatie: hetzelfde onderwerp met een verschillende benadering

30-04-2018

De masterclasses voor visitatoren in april 2018 waren gewijd aan de governance-inspectie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in relatie tot de visitatiemethodiek: hoe kunnen visitatoren de resultaten van de governance-inspectie (brieven Aw) bij de visitatie inzetten, zodat de corporatie niet onnodig dubbel bevraagd wordt? Aanleiding daarvoor waren de afspraken die...

Lees verder

WUTA: lokaal bekend en gewaardeerd

25-04-2018

Visitatieperiode 2013-2016 Wuta laat zich karakteriseren als een (kleine) beheerorganisatie, die goed ingevoerd is in de lokale woningmarkt en die in staat is gebleken pas op de plaats te maken. Zij kiest voor een goed betaalbare woningvoorraad en slaagt daar volgens de belanghebbenden – met name de huurders – heel...

Lees verder

St. Joseph: mensgericht, maatwerk en ‘terug naar de bedoeling’

22-04-2018

Visitatieperiode 2014-2017 Niet de regels staan centraal, maar de bedoeling achter de regels. Belanghebbenden zien dit terug doordat de corporatie meer naar buiten treedt. Waar dat nodig is, wordt vaker naar een maatwerkoplossing gezocht. St. Joseph wil graag als een ‘outreachende’ corporatie bekend staan en dit wordt door belanghebbenden herkend....

Lees verder

3B wonen: passend en dichtbij; lokaal verankerd en goed presterend

09-04-2018

Visitatieperiode 2013 - 2016 De visitatiecommissie heeft 3B Wonen leren kennen als een professionele en efficiënte corporatie, tevreden belanghebbenden en goede volkshuisvestelijke prestaties. De Kernwaarden ‘betrokken, betrouwbaar en dichtbij’ zijn bepalend voor het handelen van 3B Wonen en herkenbaar voor de belanghebbenden. De feitelijke prestaties verdienen meer maatschappelijke legitimatie. Het...

Lees verder

Nieuwsbrief april

05-04-2018

Onze nieuwsbrief is uit, met daarin informatie over onze experimenten en de komende inspiratiebijeenkomst, visitatierapporten 'in the picture', de masterclasses governanceinspectie (door de Aw) en visitatie, en de behaalde governancescores in 2017. Lees 'm hier. Wilt u de nieuwsbrief voortaan in uw inbox ontvangen? Meld u dan hier aan.

Lees verder

Oproep deelname visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’

03-04-2018

SVWN roept woningcorporaties op om mee te doen met het visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’. Corporaties en visiterende bureaus onderzoeken hoe het functioneren en presteren van het lokale woonnetwerk in de visitatie een meer prominente plaats kan krijgen. Maatschappelijke vraagstukken kunnen immers steeds vaker alleen in samenwerking succesvol...

Lees verder

Oproep voor deelname aan nieuw visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk' en uitnodiging voor inspiratiebijeenkomst op dinsdag 22 mei 2018

03-04-2018

Als uw woningcorporatie in 2018 of begin 2019 gevisiteerd gaat worden heeft u mogelijk belangstelling voor deelname aan het experiment. Graag informeren we u over en betrekken we u bij het visitatie-experiment ‘de kracht van het lokale woonnetwerk’.    Uitnodiging: kom naar de inspiratiebijeenkomst! Als u inderdaad belangstelling heeft voor het...

Lees verder

Archiefwet: selectielijst SVWN ter inzage

03-04-2018

In overleg met het Nationaal Archief heeft SVWN een zogenaamde concept-selectielijst opgesteld. In die selectielijst wordt aangegeven welke documenten van SVWN van publiek belang zijn en daarom bewaard moeten worden, en voor hoe lang. Een onafhankelijke deskundige heeft hierover advies uitgebracht. De concept-selectielijst ligt sinds 3 april 2018 ter inzage...

Lees verder