Nieuws

Corporaties in beeld, analyse visitaties woningcorporaties

08-04-2016

De corporatiesector heeft de komende tijd wat te doen: meer oog voor betaalbaarheid & kwaliteit van woningen, en werk maken van de relatie met huurders. Dat blijkt uit onderzoek door Rigo, die de breinaald door ruim 280 visitatierapporten heeft gestoken. De visitatierapporten, die in eerste instantie zijn bedoeld voor individueel/lokaal...

Lees verder

Governancescores visitaties 2015

11-03-2016

Hoe staat het met de governance van woningcorporaties? Een belangrijke vraag die uitgebreid aan de orde komt in de visitatie die bij iedere corporatie eens per vier jaar wordt uitgevoerd. In 2015 hebben maar liefst 106 corporaties zich laten visiteren. Het beeld dat uit de visitaties naar voren komt is...

Lees verder

Handreiking Woningwet bij visitaties

04-02-2016

SVWN maakte een Handreiking Woningwet bij visitaties. In deze handreiking wordt voor de belangrijkste wijzigingen uit de herziene Woningwet en daarop gebaseerde regelgeving aangegeven welke consequenties zij hebben voor de toepassing van de visitatiemethodiek. De indeling van de handreiking volgt de indeling van de Handleiding Methodiek Maatschappelijke Visitatie 5.0.  Naast...

Lees verder

Nieuw hulpinstrument Governancecode woningcorporaties 2015

01-12-2015

Graag presenteren wij het vernieuwde Hulpinstrument Governancecode dat de SVWN, in samenwerking met de VTW en Aedes heeft ontwikkeld bij de toepassing van de vernieuwde Governancecode. In de vernieuwde Governancecode woningcorporaties staan de basisregels voor goed bestuur en goed toezicht beschreven. De code geeft richting aan de wijze waarop bestuur en...

Lees verder

Stichting Visitatie Woningcorporaties en Woonbond bereiden samen huurders voor op visitatie!

04-11-2015

14 oktober 2015 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen WKA (Woonbond Kennis- en Adviescentrum) en SVWN (Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland) met als doel het gezamenlijk aanbieden van visitatietrainingen. Daarmee is expertise gebundeld van twee partijen: van SVWN als ‘bewaker’ van de kwaliteit van het landelijke visitatiestelsel en van het WKA...

Lees verder

Interview met Jos Koffijberg: Codificatie van bestaande praktijk

02-10-2015

De VTW ging met SVWN-directeur Jos Koffijberg in gesprek over visitaties, de Woningwet en 'professional judgement'. Lees hier het hele artikel.

Lees verder

Juridische consequenties Aanwijzingsbesluit SVWN

29-09-2015

Per 1 juli 2015 heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland aangewezen als onafhankelijke instantie zoals bedoeld in artikel 53a van de Woningwet. Dat betekent dat SVWN sinds 1 juli is bekleed is met “met openbaar gezag” en voor de uitoefening van haar publieke taak...

Lees verder

Minister wijst SVWN aan als onafhankelijke instantie

29-06-2015

Minister Blok heeft de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland vandaag aangewezen als 'onafhankelijke instantie' in de zin van art 53a van de nieuwe Woningwet. Deze onafhankelijke instantie heeft tot taak ervoor te zorgen dat er eens per vier jaar bij corporaties een visitatie kan worden uitgevoerd, specifiek door het aanwijzen van...

Lees verder

Visitatie van de corporatie: Wat betekent het voor u als huurdersorganisatie?

22-06-2015

Regelmatig geven we voorlichtingsbijeenkomsten voor huurdersorganisaties. De volgende 'open inschrijving' is gepland op donderdag 15 oktober 2015. Op verzoek komen we ook naar u toe. Meer informatie vindt u hier.

Lees verder