Nieuws

Visitatie woningcorporaties: samen bouwen aan de stad

12-09-2016

Visitatierapporten bieden wethouders houvast bij hun interactie met corporaties, zoals bij de cyclus rond de woonvisie, het bod daarop en de uiteindelijke prestatieafspraken. De visitatierapporten zijn een prima middel om terug te kijken op het functioneren van de corporatie. Zo’n rapportage is tevens bruikbaar om vooruit te kijken tijdens het...

Lees verder

Tussentijdse evaluatie visitatiemethodiek 5.0

04-07-2016

In 2014 is een nieuwe versie (5.0) van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties ingevoerd. Daarmee zijn inmiddels 185 corporaties gevisiteerd. Voldoet de nieuwe methodiek aan de doelen en verwachtingen? Uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat methodiek 5.0 op hoofdlijnen robuust is, grotendeels voldoet aan de gestelde doelen en positiever wordt...

Lees verder

WoONcongres - workshop 'de ontwrichtende huurder - de invloed van huurders volgens visitaties'

13-04-2016

Donderdag 7 april 2016 vond het WoONcongres 2016 ‘Wonen in beweging’  plaats. Op het WoONcongres werden de belangrijkste resultaten van het jongste WoonOnderzoek Nederland (WoON), het grootste woningmarktonderzoek dat ons land kent, bekend gemaakt. Het WoON 2015 biedt het meest actuele inzicht in veranderingen in het gedrag en de wensen van...

Lees verder

Corporaties in beeld, analyse visitaties woningcorporaties

08-04-2016

De corporatiesector heeft de komende tijd wat te doen: meer oog voor betaalbaarheid & kwaliteit van woningen, en werk maken van de relatie met huurders. Dat blijkt uit onderzoek door Rigo, die de breinaald door ruim 280 visitatierapporten heeft gestoken. De visitatierapporten, die in eerste instantie zijn bedoeld voor individueel/lokaal...

Lees verder

Governancescores visitaties 2015

11-03-2016

Hoe staat het met de governance van woningcorporaties? Een belangrijke vraag die uitgebreid aan de orde komt in de visitatie die bij iedere corporatie eens per vier jaar wordt uitgevoerd. In 2015 hebben maar liefst 106 corporaties zich laten visiteren. Het beeld dat uit de visitaties naar voren komt is...

Lees verder

Handreiking Woningwet bij visitaties

04-02-2016

SVWN maakte een Handreiking Woningwet bij visitaties. In deze handreiking wordt voor de belangrijkste wijzigingen uit de herziene Woningwet en daarop gebaseerde regelgeving aangegeven welke consequenties zij hebben voor de toepassing van de visitatiemethodiek. De indeling van de handreiking volgt de indeling van de Handleiding Methodiek Maatschappelijke Visitatie 5.0.  Naast...

Lees verder

Nieuw hulpinstrument Governancecode woningcorporaties 2015

01-12-2015

Graag presenteren wij het vernieuwde Hulpinstrument Governancecode dat de SVWN, in samenwerking met de VTW en Aedes heeft ontwikkeld bij de toepassing van de vernieuwde Governancecode. In de vernieuwde Governancecode woningcorporaties staan de basisregels voor goed bestuur en goed toezicht beschreven. De code geeft richting aan de wijze waarop bestuur en...

Lees verder

Stichting Visitatie Woningcorporaties en Woonbond bereiden samen huurders voor op visitatie!

04-11-2015

14 oktober 2015 is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen WKA (Woonbond Kennis- en Adviescentrum) en SVWN (Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland) met als doel het gezamenlijk aanbieden van visitatietrainingen. Daarmee is expertise gebundeld van twee partijen: van SVWN als ‘bewaker’ van de kwaliteit van het landelijke visitatiestelsel en van het WKA...

Lees verder

Interview met Jos Koffijberg: Codificatie van bestaande praktijk

02-10-2015

De VTW ging met SVWN-directeur Jos Koffijberg in gesprek over visitaties, de Woningwet en 'professional judgement'. Lees hier het hele artikel.

Lees verder