Nieuws

Afscheid Steven de Waal

02-01-2018

Per 1 januari 2018 hebben we afscheid genomen van Steven de Waal. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van SVWN heeft hij zich maar liefst acht jaar met veel energie ingezet voor het visitatiestelsel, waarvan hij in hoge mate ook de architect was. Hij was voorzitter van de zgn....

Lees verder

Aw en SVWN stemmen werkzaamheden op elkaar af

27-11-2017

Om de verantwoordingslast voor corporaties te beperken, hebben de Aw en de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) afspraken gemaakt over het benutten van elkaars gegevens, de planning van toezichts- en visitatie-activiteiten en de taakverdeling op termijn. Complementariteit en gebruik maken van elkaars inzichten zijn daarbij de uitgangspunten.   Governance in...

Lees verder

SVWN zoekt nieuw lid RvT (op voordracht van de VTW)

17-11-2017

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft een geobjectiveerd stelsel van visitatie van woningcorporaties te beheren en te borgen. Binnen haar Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor een                                                                                                                                     lid van de Raad van Toezicht op voordracht van...

Lees verder

Nieuwe wegen voor visitatie op goed bezocht symposium

28-09-2017

Tien jaar visitatie woningcorporaties was aanleiding voor de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) voor het organiseren van een symposium over maatschappelijk verantwoorden. Op woensdag 27 september jl. waren ca. 180 bezoekers aanwezig vanuit alle geledingen van de volkshuisvesting: bestuurders van corporaties, commissarissen, huurders(organisaties), wethouders, visitatoren en diverse vertegenwoordigers vanuit universiteiten...

Lees verder

Wijzigingen visitatie na de Veegwet

27-06-2017

De ‘Veegwet wonen’ die op 1 juli 2017 in werking treedt, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor de visitatie van woningcorporaties. De  belangrijkste zijn: het moment waarop een corporatie gevisiteerd moet zijn; de handhaving; het aanvragen van uitstel. Wanneer moet een corporatie gevisiteerd zijn? De Woningwet en de...

Lees verder

Wouter Beekers lid Raad van Toezicht SVWN op voordracht Woonbond

29-05-2017

Met ingang van 1 juni 2017 is Wouter Beekers benoemd als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). De benoeming is, conform de statuten van SVWN, gebeurd op voordracht van de Nederlandse Woonbond. Wouter Beekers houdt zich al jarenlang bezig met sociaaleconomische vraagstukken. In...

Lees verder

Actualisatie onderzoek 'Corporaties in beeld' bevestigt positief beeld maatschappelijk presteren woningcorporaties

19-05-2017

Het functioneren van woningcorporaties is de afgelopen jaren verbeterd, zo blijkt uit een analyse van 430 maatschappelijke visitaties die sinds 2011 zijn uitgevoerd. De prestaties van bijna alle corporaties sluiten goed aan bij de lokale opgaven. Belanghebbenden zijn over het algemeen tevreden over het presteren van de corporatie en over...

Lees verder

SVWN introduceert visitatie-benchmark en goede praktijkvoorbeelden

06-04-2017

Visitatierapporten zijn een bron van informatie voor corporaties, huurders, gemeenten en andere belanghebbenden. SVWN wil de informatie uit de ruim 500 visitatierapporten beter toegankelijk maken en het leereffect vergroten. We hebben daarom zowel de cijfermatige oordelen uit de rapporten als een range van goede praktijkvoorbeelden verzameld. Met een benchmark van...

Lees verder

Werken aan vertrouwen: visitatie als 'critical friend'

28-03-2017

Jos Koffijberg leverde een bijdrage aan de discussie over ‘Toezicht met Passie’ van de VTW met een reflectie op het essay van Frédérique Six over ‘Toezicht vanuit vertrouwen’. Visitatie kan de RvC helpen om een goed beeld te krijgen van de lokale samenleving en van wat belanghebbenden belangrijk vinden. Lees...

Lees verder