Nieuws

Participerend visiteren in het netwerk werkt voor woCom

27-06-2018

In 2017 stond voor de Zuidoost-Brabantse woningcorporatie woCom uit regio Helmond de vierjaarlijkse visitatie op het programma. Samen met visitatiebureau Raeflex besloot woCom gebruik te maken van de experimenteerruimte van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN). Er is gekeken  hoe de woningcorporatie met andere partijen in de praktijk samenwerkt om...

Lees verder

Reflectie op het verantwoordingsarrangement voor corporaties

27-06-2018

In het tijdschrift Ruimte+Wonen geeft Jos Koffijberg een reflectie op het verantwoordingsarrangement voor corporaties, onder de titel "Het kind en het badwater". Eind 2014 presenteerde de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties haar kritische analyse van de corporatiesector. Ze hield een pleidooi voor een sterker besef van 'maatschappelijke dienstbaarheid', meer transparantie en een aanscherping...

Lees verder

Uitgebreid aandacht voor rol huurders bij visitatie in Woonbond blad

13-06-2018

In het magazine van de Woonbond, Huurpeil, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rol van huurders bij de visitatie van hun woningcorporatie. En hoe visitatie kan helpen bij het gesprek over de prestaties van de woningcorporatie. Dit jaar zijn er bijna honderd corporaties aan de beurt voor een visitatie. Hoe...

Lees verder

Corporaties Tiwos en Zayaz delen positieve ervaringen na visitatie-experiment

14-05-2018

"Corporaties Tiwos en Zayaz delen positieve ervaringen na visitatie-experiment", zo hebben zij laten weten in een gezamenlijk bericht na afsluiting van het visitatie-experiment gericht op vernieuwing van het maatschappelijk gesprek. Momenteel worden ook andere ervaringen geïnventariseerd en vinden evaluatiegesprekken plaats. En binnenkort start een tweede serie experimenten.  Woningcorporaties die in 2018...

Lees verder

Governance bij Aw en in de visitatie: hetzelfde onderwerp met een verschillende benadering

30-04-2018

De masterclasses voor visitatoren in april 2018 waren gewijd aan de governance-inspectie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in relatie tot de visitatiemethodiek: hoe kunnen visitatoren de resultaten van de governance-inspectie (brieven Aw) bij de visitatie inzetten, zodat de corporatie niet onnodig dubbel bevraagd wordt? Aanleiding daarvoor waren de afspraken die...

Lees verder

Nieuwsbrief april

05-04-2018

Onze nieuwsbrief is uit, met daarin informatie over onze experimenten en de komende inspiratiebijeenkomst, visitatierapporten 'in the picture', de masterclasses governanceinspectie (door de Aw) en visitatie, en de behaalde governancescores in 2017. Lees 'm hier. Wilt u de nieuwsbrief voortaan in uw inbox ontvangen? Meld u dan hier aan.

Lees verder

Oproep deelname visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’

03-04-2018

SVWN roept woningcorporaties op om mee te doen met het visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’. Corporaties en visiterende bureaus onderzoeken hoe het functioneren en presteren van het lokale woonnetwerk in de visitatie een meer prominente plaats kan krijgen. Maatschappelijke vraagstukken kunnen immers steeds vaker alleen in samenwerking succesvol...

Lees verder

Archiefwet: selectielijst SVWN ter inzage

03-04-2018

In overleg met het Nationaal Archief heeft SVWN een zogenaamde concept-selectielijst opgesteld. In die selectielijst wordt aangegeven welke documenten van SVWN van publiek belang zijn en daarom bewaard moeten worden, en voor hoe lang. Een onafhankelijke deskundige heeft hierover advies uitgebracht. De concept-selectielijst ligt sinds 3 april 2018 ter inzage...

Lees verder

Governancescores visitaties 2017: zorgen om kleine corporaties blijven

09-03-2018

Woningcorporaties laten zich eens in de vier jaar visiteren. Een belangrijk onderwerp dat daarin uitgebreid aan de orde komt is de governance: de kwaliteit van de besturing, het interne toezicht en de wijze waarop een corporatie zich tegenover belanghebbenden verantwoordt. In 2017 zijn 43 visitaties van corporaties afgerond. Uit een...

Lees verder