ZOwonen: een corporatie in ontwikkeling

18-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017

ZOwonen heeft de afgelopen 7,5 jaar continu aan de interne organisatie gewerkt. De visitatiecommissie begrijpt de achterliggende redenen, onder meer personele wisselingen, en ziet ook duidelijke veranderingen en verbeteringen. Nu is echter ook de tijd aangebroken de interne afstemmingen achter te laten en de aandacht vol op de uitvoering van de maatschappelijke opgaven in samenwerking met de belanghebbenden te richten. De basis is daarvoor aanwezig. Tijdens de visitatie is gebleken dat ZOwonen ten opzichte van de lokale en regionale afspraken (ruim) voldoende heeft gepresteerd. Dit betekent dat ondanks de interne ontwikkelingen en aandacht, men toch ook voldoende aandacht heeft gegeven aan de realisatie van de opgaven. De visitatiecommissie vindt dit een compliment waard.

 

Over de belanghebbenden
ZOwonen werkt met een groot aantal maatschappelijke partners samen, waaronder de  huurdersvertegenwoordiging, gemeenten, collega-corporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. De meesten zijn tevreden over de samenwerking. Over de wijze waarop ZOwonen hen betrekt bij beleidsvorming zijn er vaker kritischere geluiden te horen. ZOwonen komt in die gevallen over als een corporatie die zonder uitleg een eigen plan trekt, bijvoorbeeld bij de verkoop van woningen of de uitvoering van renovaties, komt ZOwonen soms over als een solistische corporatie die haar eigen koers vaart en uitvoert. De opgave voor ZOwonen is daarom om de communicatie via een open dialoog te voeren. Hierbij moet ook de echte intentie aanwezig zijn om van gedachten te wisselen en niet enkele het standpunt van ZOwonen over te brengen.

 

Uit de bestuurlijke reactie
“In deze bestuurlijke reactie ligt de focus op de lessen, die ZOwonen voor de toekomst kan trekken om haar maatschappelijke opgave te bedienen.”

“Met het nieuwe bedrijfsplan in het vooruitzicht denkt ZOwonen voldoende basis te hebben voor de toekomst. Gelijktijdig met de uitvoering van deze maatschappelijke visitatie voerde ZOwonen een bewonersonderzoek uit. Beide geven voldoende aanknopingspunten om verdere dialoog met belanghouders en collega’s aan te gaan. Wat dat betreft is de toon gezet: ZOwonen waardeert de inzichten en is klaar voor de volgende stap!”

 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/zo-wonen-sittard 

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

 


Terug naar overzicht