Woonstichting Gendt: corporatie op orde en belanghebbenden zijn onderdeel van het beleid

06-10-2018

Visitatieperiode 2014-2017 

De visitatiecommissie heeft Woonstichting Gendt leren kennen als een professionele opererende corporatie met tevreden belanghebbenden en goede volkshuisvestelijke prestaties. Woonstichting Gendt heeft binnen haar financiële mogelijkheden en draagkracht geïnvesteerd in nieuwbouw voor diverse doelgroepen. De vraag is of Woonstichting Gendt met haar schaalgrootte kan voldoen aan de steeds hogere eisen die aan een corporatie worden gesteld mede als gevolg van toenemend complexiteit van wet- en regelgeving, maatschappelijke opgaven en wensen en verwachtingen van de belanghebbenden. Dit is wat betreft de commissie een van de vraagstukken voor de komende periode.

 

Over de belanghebbenden
Daar waar in de vorige visitatieperiode de officiële huurdersvertegenwoordiging ophield te bestaan, heeft anderhalf jaar geleden toch een nieuwe huurdersvereniging het levenslicht gezien. De bekrachtiging van deze vorm van partnerschap heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst tussen Huurdersvereniging Gendt en de corporatie. Het meerjarenbeleidsplan van Woonstichting Gendt is besproken en getoetst; niet in een gezamenlijke belanghebbendenbijeenkomst, maar door persoonlijke interviews, hetgeen zeer gewaardeerd werd.

 

 

Uit de bestuurlijke reactie
Het bestuur en de toezichthouders hebben met vreugde kennisgenomen van de resultaten van de afgelopen vier jaar. Naast de, in het rapport genoemde sterke punten zoals daadkracht, maatschappelijk betrokken en sterke aandacht voor duurzaamheid, zijn er ook aandachtspunten. Met de aanbeveling om de kwetsbaarheid van Woonstichting Gendt nader te onderzoeken zijn wij al gestart. Een visie op samenwerken is reeds geschreven met als aandachtspunten de kwetsbaarheid en de bezettingsrisico’s.

 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/woonstichting-gendt-gendt-2 

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

 


Terug naar overzicht