Woonstichting De Marken: betrokken en verankerd in de samenleving

07-05-2018

Visitatieperiode 2013-2016

De commissie vindt dat De Marken een efficiënt werkende, financieel gezonde en beleidsrobuuste corporatie is, verankerd in de samenleving met een duidelijke regionale volkshuisvestelijke opgave. De visitatiecommissie is onder de indruk van de professionaliteit van De Marken – mede met het oog op de grootte van de organisatie - en heeft geconstateerd dat de corporatie de zaken goed op orde heeft.

Belanghebbenden zien dat De Marken vanuit haar missie en visie voor de lange termijn in huisvesting voor de primaire doelgroep wil voorzien. De vraag of de corporatie met haar schaalgrootte kan voldoen aan de eisen van de toekomstige tijd is volgens belanghebbenden moeilijk.

 

Uit de bestuurlijke reactie:
Als aandachtspunt wordt meegegeven om een visie te ontwikkelen over de toekomst van de “kleine corporatie”. De uitkomsten van deze visitatie bevestigen ons beeld over de voortzetting van de zelfstandigheid van De Marken.

 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie

Lees hier het nieuwsbericht van De Marken

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht