Woonpartners Midden-Holland: degelijk en professioneel met hart voor volkshuisvesting

14-10-2018

Visitatieperiode 2014-2017

Ook tijdens de economische recessie is Woonpartners Midden-Holland doorgegaan met het uitvoeren van nieuwbouw en verbeterprojecten. De commissie constateert dat Woonpartners Midden-Holland er in is geslaagd de financiële positie zo te houden dat er geen "dip" in de nieuwbouw is gekomen, maar dat het toevoegen van woningen aan het bezit een continu proces is gebleken. De visitatiecommissie heeft grote waardering voor deze volkshuisvestelijke inzet van Woonpartners Midden-Holland. 

 

Over de belanghebbenden
Hoewel de belanghebbenden in het algemeen veel waardering hebben voor Woonpartners Midden-Holland, geven ook zij voorbeelden waarbij de communicatie met de klant verbeterd kan worden.

 

 

Uit de bestuurlijke reactie
De mening van onze belanghouders is voor ons van grote waarde. Het visitatierapport biedt ons een duidelijke en actuele spiegel van onze organisatie, maar geeft ook aan waar voor onze organisatie in ons werkgebied nog kansen en uitdagingen liggen. Het is fijn en zinvol om hieraan de komende vier jaar verder inhoud te geven. Wij hopen én verwachten dat wij bij de realisatie van de voornemens opnieuw kunnen rekenen op een goede samenwerking met onze lokale en regionale belanghouders.

 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/woonpartners-midden-holland-waddinxveen-1 

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

 


Terug naar overzicht