WoonInvest: een stapje terugzetten om beter te kunnen springen

18-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017

WoonInvest staat sinds november 2016 niet meer onder verscherpt toezicht van de Aw en valt sinds juni 2017 weer onder het Regulier Beheer van WSW. De visitatiecommissie is van mening dat de aanzienlijke en doeltreffende verbetermaatregelen die zijn getroffen, op zichzelf nog geen bewijs zijn voor een goede maatschappelijke prestatie; ze zijn daarvoor hooguit een voorwaarde. Om een beeldspraak te gebruiken: wanneer het schip averij heeft opgelopen, dienen eerst de lekken gedicht, alvorens er weer koers gezet kan worden naar de bestemming; WoonInvest beide heeft gedaan. In de ogen van de visitatiecommissie laat WoonInvest steeds weer zien dat ze tot zeer veel in staat is. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, hetgeen de commissie bij alle belanghebbenden ‘van hoog tot laag’ extern, maar ook intern heeft kunnen constateren.

Belanghebbenden:
De belanghebbenden gaven zonder uitzondering aan begrip te hebben voor de tijdelijk kortere polsstok van de corporatie tijdens de visitatieperiode. Dit is een bewonderpunt, omdat de corporatie blijkbaar – low profile en goed de verwachtingen managend – haar orde herstelde. Het is voor de commissie tegelijkertijd ook een verwonderpunt: hoe zit het in elkaar dat een corporatie goede cijfers scoort bij haar belanghebbenden, in de periode dat ze er objectief gezien niet altijd in slaagde haar afspraken na te komen of ambitie waar te maken?

 

Uit de bestuurlijke reactie
Het visitatierapport maakt ons trots. Wij zijn trots omdat het ons in een tijd waarin WoonInvest de wind tegen had, is gelukt om goed te presteren en mooie rapportcijfers te behalen. Wij zijn blij met de waardering die we hebben gekregen voor de manier waarop WoonInvest haar financiële problemen heeft opgelost. Wij zijn trots dat de visitatiecommissie heeft kunnen constateren dat huurders en stakeholders geen hinder ondervonden hebben van de problemen. De werkorganisatie is “gewoon” haar werk blijven doen.

 

Lees hier het nieuwsbericht van WoonInvest over de visitatie: https://www.wooninvest.nl/over-wooninvest/nieuws/trots-op-resultaten-visitatie 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/wooninvest-voorburg 

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht