Stichting Woningbeheer de Vooruitgang: van duurzaam beheer naar uitbreiding van de voorraad

06-10-2018

Visitatieperiode 2014-2017

De Vooruitgang is een kleine corporatie waar Volendammers hard werken aan de sociale huisvesting van Volendam. De Vooruitgang heeft in het nieuwe ondernemingsplan de weg naar de ‘kanteling’ ingezet. Van het beheren van een kwalitatief hoogstaande voorraad naar, met het oog op de toename van kleine huishoudens (onder andere door de vergrijzing), uitbreiding van deze voorraad door toevoeging van met name doelgroeponafhankelijke appartementen.

Open en transparant in het lokale netwerk
De Vooruitgang heeft op alle niveaus korte lijnen naar buiten. De Vooruitgang is zeer benaderbaar. Ze levert wanneer er iets van haar gevraagd wordt. Niet alleen op het smalle vlak van wonen, maar ook in de breedte op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. De belanghouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de samenwerking met De Vooruitgang. Het was voor hen moeilijk om verbetersuggesties te noemen.

Uit de bestuurlijke reactie
Opvallend in het visitatierapport is de tabel van het Aedes Benchmark Centrum aangaande de doelmatigheid. De tabel van het Benchmark Centrum geeft zonder correctie geen juist beeld. De Vooruitgang heeft tot op heden geen salariskosten doorbelast aan de onderhoudslasten. Indien de doorbelasting wel plaatsvindt zoals bij de referentiecorporaties geeft dit een veel rooskleuriger beeld. De Vooruitgang is recentelijk noodgedwongen tot doorbelasting van de salariskosten overgegaan om een vergelijk mogelijk te maken. Inmiddels dringen de interpretatieverschillen ook bij het Benchmark Centrum door en worden vragen gesteld over de doorbelastingen. Een standaardisering voor doorbelastingen zou hier op zijn plaats zijn. Tot ons genoegen heeft de visitatiecommissie op dit punt in het rapport een nuancering aangebracht die recht doet aan de inspanningen op het gebied van doelmatigheid.

 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/stichting-woningbeheer-de-vooruitgang-volendam-2 

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

 


Terug naar overzicht