Staf Depla voorzitter Raad van Toezicht SVWN

15-11-2018

Met ingang van 3 december 2018 is Staf Depla benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Hij volgt Leon Van Halder op, die de voorzittersfunctie per diezelfde datum beëindigt.

Staf Depla (1960) was van 2010 tot en met mei dit jaar wethouder en loco-burgemeester in Eindhoven. Hij heeft zich in deze periode vooral sterk gemaakt voor de ontwikkeling van de metropoolregio Eindhoven (Brainport). Van 2000 tot 2010 was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, als woordvoerder van onder meer wonen & wijken en de maatschappelijke onderneming.

Depla is goed bekend met de visitatie van woningcorporaties. Samen met collega-Tweede Kamerlid Bas Jan van Bochove (CDA) heeft hij visitatie in 2004 op de politieke agenda gezet, vanuit een visie op corporaties als maatschappelijke ondernemingen - tussen aansturing door landelijke en lokale politiek enerzijds en zelfstandigheid anderzijds. “Het instrument visitatie sprak ons erg aan omdat je daarmee kunt kijken of corporaties ‘presteren naar vermogen’ en ‘tegemoet komen aan de specifieke maatschappelijke opgave in hun werkgebied’; die is in Delfzijl heel anders dan in Amsterdam of Eindhoven. Als Kamerlid heb ik me er steeds voor ingezet dat visitatie een niet vrijblijvend onderdeel zou worden van het stelsel.”

 

Een nieuw lokaal speelveld

In 2013 was Depla lid van de commissie Dekker (van BZK en VNG) die een basis legde voor de samenwerking tussen gemeenten en corporaties zoals nu verankerd in de Woningwet. Als wethouder heeft hij van dichtbij gezien hoe belangrijk het is dat woningcorporaties, bewoners en gemeenten aan elkaar gewaagd zijn. “Onder motto ‘macht vraagt tegenmacht’ zijn deze partijen samen verantwoordelijk voor het goed functioneren van de lokale woningmarkt. Het instrument visitatie en de uitkomsten daarvan kunnen een goede bijdrage leveren aan dat lokale samenspel.”

De Raad van Toezicht is verheugd over de benoeming. De visitatie van corporaties gaat een nieuwe fase in, waarin visitatie zich primair richt op maatschappelijke waarde. Inhoudelijke doublures met het rijkstoezicht verdwijnen. Het lokale netwerk waarin de corporatie samenwerkt, komt juist meer in beeld. Met zijn kennis en ervaring is Staf Depla de aangewezen persoon om als voorzitter van de Raad van Toezicht aan deze ontwikkeling een bijdrage te leveren.


Terug naar overzicht