Patrimonium in Urk: pakt haar rol in goede samenwerking met belanghouders

04-06-2018

Visitatieperiode 2014-2017

Patrimonium staat bij haar belanghouders bekend als een betrouwbare partner die actief opkomt voor de belangen van de sociale doelgroep in Urk en midden in de samenleving staat. De corporatie wordt hierop herkend en erkend. Patrimonium heeft de afgelopen jaren laten zien dat zij haar verantwoordelijkheid en rol pakt en invulling geeft aan de maatschappelijke opgaven in Urk. Zo is de huisvesting van statushouders door Patrimonium voortreffelijk ingevuld, hetgeen echt een compliment verdient. Patrimonium heeft daarnaast fors geïnvesteerd in duurzaamheid en er zijn een aantal nieuwbouwprojecten opgeleverd die zowel kwalitatief als voor de diversiteit van de woningvoorraad echt iets toevoegen.

Zowel huurders, gemeente en zorg- en welzijnspartners zijn tevreden over de samenwerking en relatie met Patrimonium. Die is gewoon heel prettig. De corporatie is klein waardoor men elkaar kent, de lijnen kort zijn en er indien nodig snel geschakeld kan worden.

 

 

Uit de bestuurlijke reactie:

Op ons verzoek heeft Raeflex ons aanknopingspunten voor onze eigen verbeteragenda richting excellente corporatie gegeven:

  • Aanpassing van de woningvoorraad in verband met de toename van het aantal ouderen, zorgbehoevenden en sociaal psychisch kwetsbare huurders en hierbij zorg- en welzijnspartners betrekken.
  • Kwetsbaarheid van de organisatie verminderen door op zoek te gaan naar samenwerking met andere corporaties.
  • Manieren vinden om meer in contact te komen met reguliere huurders en hierbij breder kennis en informatie ophalen van bewoners.

Wij nemen deze verbetersuggesties ter harte zullen ons inspannen hier invulling aan te geven.

 

Lees hier het visitatierapport en de bestuurlijke reactie

Lees hier het bericht van Patrimonium over de visitatie

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht