Onderzoek Aedes en VTW: visitatie heeft meerwaarde én vraagt vernieuwing

06-02-2018

Aedes en de Vereniging Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) hebben onder hun leden een enquête gehouden over het visitatiestelsel. De belangrijkste conclusie is dat visitatie volgens een ruime meerderheid van de corporaties nog steeds toegevoegde waarde heeft, maar wel verbetering behoeft. Hoewel de meerderheid van de corporaties vindt dat visitatie zich onderscheidt van andere instrumenten in de sector, ervaren zij - vooral sinds de invoering van de nieuwe Woningwet - toch overlap, zoals met het toezicht door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Ook vinden ze de kosten te hoog. Tweederde van de corporaties geeft aan dat vooral het onderdeel ‘Presteren volgens belanghebbenden’ toegevoegde waarde heeft.

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) heeft met interesse kennis genomen van de uitkomsten van de enquête. We willen graag in overleg met de sector verkennen hoe de toegevoegde waarde van visitatie verder kan worden vergroot. Overlap en dubbelingen willen we natuurlijk zoveel mogelijk vermijden. Met de Aw heeft SVWN daarom in november jl. al afspraken gemaakt over de afstemming van werkzaamheden en het gebruik van elkaars resultaten. In 2017 zijn we gestart met een serie experimenten waarbij corporaties en visiterende bureaus in de praktijk vernieuwingen van het visitatie-instrument uitproberen; die liggen vooral bij het horen van belanghebbenden en het functioneren van het lokale netwerk.

SVWN gaat actief in gesprek met Aedes en VTW, en natuurlijk ook met individuele corporaties, gemeenten en huurders over de verdere ontwikkeling van het visitatie-instrument.

 

Bijlage: resultaten ledenenquête Aedes en VTW over visitatie


Terug naar overzicht