Nieuwe visitatiemethodiek

20-12-2018

Met ingang van 1 januari 2019 is er een nieuwe visitatiemethodiek: methodiek 6.0. De aanleiding daarvoor is enerzijds gelegen in de wens om doublures met het toezichtswerk van Aw en WSW te verwijderen, en anderzijds het feit dat veel corporaties inmiddels voor de derde keer worden gevisiteerd. Zij hebben behoefte aan nieuwe uitdagingen en andere accenten in het visitatie-instrument, zoals meer aandacht voor het functioneren van de corporatie in het lokale woonnetwerk.

Met Methodiek 6.0 zet SVWN een belangrijke stap die past in een koers waarin visitatie zich primair richt op maatschappelijke waarde in de lokale context en geen overlap meer heeft met wat Aw en WSW al doen. Daarbij wil de nieuwe methodiek meer inspireren tot een goed, kritisch-constructief gesprek met de corporatie over de maatschappelijke prestaties en keuzes in verleden, heden en toekomst. Belangrijk doel is ook dat de hoeveelheid werk vermindert door meer gebruik te maken van bestaande documenten en aan te sluiten bij lokale cycli.

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van versie 5.0 zijn:

  • Presteren naar Opgaven (PnO) wordt gebaseerd op de lokale prestatieafspraken. Dit vergt veel minder (zoek- en structureer-)werk en inspanningen van visitatiecommissie en corporatie en vergroot de herkenbaarheid van de resultaten bij zowel corporatie als huurders en gemeenten.
  • De kwaliteit van de prestatieafspraken wordt apart besproken. De commissie geeft een beschouwing (aan de hand van een aantal criteria) van de kwaliteit en zo mogelijk het proces van de prestatieafspraken. Zo ontstaat meer inzicht en kleuring in wat lokaal is afgesproken en hoe compleet, creatief, stimulerend of juist weinigzeggend de afspraken zijn.
  • De meetschaal voor PnO wordt dezelfde als die voor de overige perspectieven, waardoor de beoordelingslijn duidelijker wordt voor alle betrokkenen (corporaties en visitatoren).
  • Bij Presteren volgens Belanghebbenden komen ook de lokale thema’s aan bod, in voor de belanghebbenden lokaal herkenbare bewoordingen. De commissie krijgt (nog meer) ruimte om het lokale gesprek te verdiepen.
  • Presteren naar Vermogen wordt beperkt tot vermogensinzet: de commissie spitst het gesprek toe op de keuzes in relatie tot de maatschappelijke opgaven, te bereiken maatschappelijke effecten en prestaties.  
  • Bij Governance zijn alle door de Aw getoetste onderwerpen geschrapt en is het accent verlegd naar de besturing resp. governance van het maatschappelijk presteren. Wat betreft het intern toezicht wordt de aandacht uitsluitend gericht op de maatschappelijke rol van de RvC, die ook in het denken over goed toezicht binnen de sector meer aandacht heeft gekregen (vgl. ‘Toezicht met passie’ van de VTW).

De nieuwe methodiek is in overleg met betrokkenen ontwikkeld, waarbij ook lessen zijn getrokken uit de recente visitatie-experimenten bij corporaties. Methodiek 6.0 is vastgesteld na advies van het College van Deskundigen en goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SVWN. Op 11 en 17 december 2018 hebben de visitatoren tijdens een masterclass al met de nieuwe methodiek geoefend.

De nieuwe visitatiemethodiek wordt per 1 januari 2019 ingevoerd en vanaf 1 maart 2019 verplicht. Dat wil zeggen dat de visiterende bureaus in hun offertes aan corporaties vanaf 1 maart uitsluitend zullen uitgaan van methodiek 6.0. Maar ook voor 1 maart kan al met de nieuwe methodiek worden gewerkt.

U kunt de nieuwe methodiek hier downloaden.


Terug naar overzicht