Lek en Waard Wonen: potentie om door te groeien naar een excellente organisatie

22-11-2018

Visitatieperiode 2014-2017

De kracht van Lek en Waard Wonen is dat zij een lokaal betrokken corporatie is en een goede binding heeft met haar huurders. De commissie constateert dat in alles wat de corporatie doet de lokale volkshuisvestelijke opgaven in de kernen van de gemeente Molenwaard centraal staan. Lek en Waard Wonen heeft een onmisbare rol in de gemeente Molenwaard en wordt door de huurdersorganisatie en andere belanghouders gezien als een gewaardeerde samenwerkingspartner.

 

Band met klanten en communicatie met belanghebbenden uitstekend
De corporatie is open en transparant en altijd bereid te luisteren en/of zaken goed toe te lichten. De afstand tussen huurders en de organisatie is gering. De corporatie is goed bereikbaar en probeert dit ook in de toekomst te blijven. Belanghouders hebben in de visitatiegesprekken een goede beoordeling aan de corporatie gegeven. Een sterk punt vinden de belanghouders de menselijke maat van Lek en Waard Wonen.

 

Uit de bestuurlijke reactie
"Wij onderschrijven de conclusies in het rapport en zijn blij met de punten die de commissie heeft meegegeven voor de beleidsagenda voor de toekomst van Lek en Waard Wonen om zo door te kunnen groeien naar een excellente organisatie.

Wij zullen nadrukkelijk aandacht geven aan het advies van de commissie om het huidige beleid te continueren en de kracht van lokale betrokkenheid en contact met huurders te continueren en te versterken. Daarnaast zullen wij - samen met belanghouders - beleid en plannen ontwikkelen voor wonen en zorg."

 

Lees hier het bericht van Lek en Waard Wonen: https://www.lwwonen.info/nieuws/lek-en-waard-wonen-heeft-het-in-zich-om-door-te-groeien-naar-een-excellente-organisatie/ 

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/lek-en-waard-wonen-nieuw-lekkerland 

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

 


Terug naar overzicht