Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Kosten

Kosten visitatie
Eénmaal in de vier jaar moet een corporatie zich laten visiteren door een geaccrediteerd bureau. Een corporatie kan bij meerdere bureaus een offerte aanvragen voor het uitvoeren van een visitatie. De ervaring leert dat de kosten van een visitatietraject sterk afhankelijk zijn van de omvang, het werkgebied en de zelfwerkzaamheid van een corporatie. 

Kosten voor kleine corporaties
Voor corporaties met minder dan 500 verhuureenheden zijn deze kosten gemaximeerd; zij betalen maximaal € 7.500 per visitatie (excl. BTW). Met instemming van de oprichters is enkele jaren geleden besloten dat dit maximum stapsgewijs zou worden verhoogd naar € 7.500 per visitatie (excl. BTW). 

Ingangsdatum Maximum (excl. BTW)
1-1-2017 € 6.000
1-1-2018 € 6.750
1-1-2019 € 7.500

 

Bijdrage aan SVWN
Behalve de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de visitaties, zijn er voor de corporaties ook kosten voor de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland:

  1. Jaarlijks wordt door SVWN aan alle corporaties een bijdrage gevraagd van € 569. Voor corporaties met minder dan 1.000 vhe is de bijdrage € 285. Deze bijdrage dient ter dekking van de algemene organisatie- en instandhoudingskosten van de Stichting, zoals de website, de algemene informatieverstrekking, het inrichten van een klachtenprocedure en het doorontwikkelen van het visitatie-instrument.
  2. Daarnaast wordt éénmaal per vier jaar bij de uitvoering van de visitatie een bijdrage in rekening gebracht voor de beheer-, ontwikkel en kwaliteitsborgingsactiviteiten van het visitatiestelsel. De facturering geschiedt door het bureau dat de visitatie uitvoert bij de start van het visitatietraject.
Omvang corporatie naar vhe’s (woningen plus overige ruimtes in verhuur) volgens laatste uitgave van Corporatie In Perspectief  Bijdrage aan SVWN per visitatie (éénmaal per vier jaar) excl. BTW, prijspeil 2019
1 tot 500 € 560
500 tot 1000 € 1.140
1000 tot 2000 € 2.275
2000 tot 4000 € 2.850
4000 tot 10000 € 5.700
10000 - 25000 € 6.840
> 25000 € 7.985

SVWN baseert de tarieven op het aantal ongewogen vhe's (aantal woongelegenheden + aantal niet-woongelegenheden, zoals vermeld in de laatste uitgave van Corporaties in Perspectief).

Kosten voor de visiterende bureaus
De geaccrediteerde bureaus betalen jaarlijks een accreditatiefee. Die bedraagt voor 2019 € 11.380 excl. BTW. Bureaus die een initiële accreditatie willen doorlopen betalen vanaf 2019 ook éénmalig € 11.380 excl. BTW.

Rapporten zoeken