Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Datum volgende visitatie

De ‘Veegwet wonen’ die op 1 juli 2017 in werking treedt, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor de visitatie van woningcorporaties. De  belangrijkste zijn:

  1. het moment waarop een corporatie gevisiteerd moet zijn;
  2. de handhaving;
  3. het aanvragen van uitstel.

Wanneer moet een corporatie gevisiteerd zijn?

De Woningwet en de Governancecode woningcorporaties Aedes en de VTW bepalen dat een corporatie zich eens in de vier jaar moet laten visiteren. De Veegwet verduidelijkt dat deze termijn ingaat op de datum van het vorige visitatierapport. Een corporatie met een vorig visitatierapport dat gedateerd is op 15 juli 2014, zal dus voor 15 juli 2018 een definitief visitatierapport moeten hebben. Corporaties die zich nog nooit hebben laten visiteren, moeten dat uiterlijk 1 juli 2019 wel hebben gedaan. Corporaties die al wel eerder zijn gevisiteerd, moeten onder de nieuwe regels uiterlijk vier jaar nadat die laatste visitatie plaatsvond, opnieuw een visitatie laten uitvoeren. Zo wordt de huidige cyclus van de visitaties doorgezet.

Handhaving door Aw

Vanwege de wettelijke verplichting handhaaft vanaf 1 juli 2017 alleen de Autoriteit woningcorporaties (Aw) op de visitatie van corporaties. Aedes en de VTW stoppen vanaf deze datum dan ook met de handhaving. Woningcorporaties dienen het definitieve visitatierapport, voorzien van een bestuurlijke reactie daarop door bestuur en Raad van Commissarissen, binnen zes weken na vaststelling (zie datum op voorkant visitatierapport) aan de Aw toe te sturen. De Aw zal corporaties die zich niet tijdig hebben laten visiteren, daarop aanspreken; zij betrekt dat bij het toezicht op de governance van corporaties

Het aanvragen van uitstel

De Aw kan op verzoek van een corporatie de visitatietermijn verlengen of opschorten.  Een reden voor uitstel kan bijvoorbeeld een voorgenomen fusie zijn of verscherpt toezicht dat geldt voor een corporatie. Aw zal het al door Aedes verleende uitstel respecteren, zo hebben Aw en Aedes afgesproken. Vragen aan de Aw kunt u hier stellen.  

Overzicht en informatie

SVWN heeft overzichten opgesteld waarop kunt zien wanneer een corporatie aan de beurt is en waar dispensatie of uitstel is verleend. Deze overzichten zijn gerangschikt per jaar en per L-nummer.

  1. Overzicht volgende visitatie per woningcorporatie (1 oktober 2018)
  2. Overzicht visitaties woningcorporaties per jaar (1 oktober 2018)

Meer informatie over het visitatieproces, de methodiek en de visiterende bureaus vindt u elders op onze site.  

Het ministerie van BZK heeft deze en alle andere aanpassingen in de wetgeving per 1 juli 2017, naar aanleiding van de Veegwet wonen, op een rijtje staan op haar website over de Woningwet.