Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

College van Deskundigen

Het College van Deskundigen adviseert het bestuur van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland gevraagd en ongevraagd over het beheer, de (verdere) ontwikkeling en de borging van een geobjectiveerde en onafhankelijke methodiek voor de visitatie van woningcorporaties, en over aan de visitatiemethodiek gerelateerde zaken die verband houden met de kwaliteit van het visitatiestelsel of de uitvoering daarvan.

Het College van Deskundigen bestaat uit:

  • mw. drs. H. Pelzer (voorzitter)
  • mw. prof. dr. ir. M.G. Elsinga
  • drs. R.P. Zevenbergen
  • G. Erents RA